Πολιτική Απορρήτου

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του NAUTICA BAY (εφ' εξής Εταιρεία).

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία που δίνετε στη διατήρηση της ιδιωτικότητάς σας κατά τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας (https://www.nauticabayhotel.gr/ στο εξής το «site»). Με την παρούσα ενημέρωση, επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε την πολιτική και τις διαδικασίες που ακολουθούμε για τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να μας δώσετε κατά την πλοήγησή σας στο site και, εν τέλει, πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR 679/2016 στο εξής «Κανονισμός) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αυτός ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») στοχεύει στην γενική ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους της  «Εταιρείας».

1. Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.  Συγκεκριμένα:

 • «Επεξεργασία» κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2. Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό (άρθρο 5):

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα        

3. Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται

 • Εργαζομένων 
 • Πελατών, συνεργατών και προμηθευτών

Επίσης, επεξεργάζεται:

 • τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στο ιστότοπο: https://www.nauticabayhotel.gr/.
 • δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας

4. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών της. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα, κατά  περίπτωση, από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων και εν γένει όπως περιγράφεται σε κάθε επιμέρους διαδικασία των Εταιρείας. Επίσης, προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε:

 • όταν συμπληρώνετε έντυπα και μας τα παραδίδετε ή τα αποστέλλετε
 • όταν κάνετε χρήση του τηλεφωνικού κέντρου
 • όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

5. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την Εταιρεία χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ιδίως για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της.
 • Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της, λ.χ. για τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία, το ελληνικό και διεθνές δίκαιο κ.λπ.
 • Για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων με τρίτους.
 • Για να μπορεί η Εταιρεία να διαχειρίζεται τις συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της
 • Για την μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων  είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας.

6. Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το NAUTICA BAY επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια, κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

 • η συγκατάθεσή σας, ήτοι κάθε ένδειξη βουλήσεως ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα του
 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο
 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης  των έννομων συμφερόντων μας
 • η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση
 • η αναγκαιότητα  επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον

7. Ασφάλεια Πληροφοριών

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με γνώμονα την ασφάλειά τους. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικώς και μόνον από το εντεταλμένο για αυτόν τον σκοπό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, διάδοση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι  το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην Εταιρεία δεσμεύεται με σύμφωνο εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας, ενώ οι τρίτοι, προς τους οποίους διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται συμβατικώς με την Εταιρεία ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα διαβιβάσουν ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

8. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Το NAUTICA BAY διαβιβάζει –κατά περίπτωση- προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε Δημόσιες Υπηρεσίες στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες: Το NAUTICA BAY δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτες χώρες.

9. Χρονικό Διάστημα Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και μόνον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στις ενότητες 5 και 6.

10. Τα δικαιώματά σας

Παρακαλούμε, ανατρέξτε στα Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, Φόρμες Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.

11. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, email: contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

12. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των δεδομένων σας, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του NAUTICA BAY ως εξής:

Τηλέφωνο  +30 2754051415.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  info@nauticabayhotel.gr 

13. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το NAUTICA BAY αναθεωρεί και επικαιροποιεί μονομερώς και περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στην οποία προβαίνει. Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον  τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Το Πόρτο Χέλι βρίσκεται 180 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας. Γραφικό παραθαλάσσιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά σε ένα από τα καλύτερα φυσικά θαλάσσια καταφύγια της Πελοποννήσου, το Πόρτο Χέλι εξελίχθηκε σε κοσμοπολίτικο προορισμό λόγω της γεωγραφικής του θέσης και του ήπιου κλίματος.

Διαδρομή


Ενημέρωση για Covid-19

Είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε μία ξεχωριστή εμπειρία διαμονής με την επίτευξη των κατάλληλων μεθόδων υγιεινής, ασφάλειας και λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες που κάνουμε για να διατηρήσουμε τις εγκαταστάσεις μας ασφαλείς και υγιείς.

Περισσότερα
ESPA